تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان همدان (9 مورد)

بوم گردی مانیزان (ملایر)
بوم گردی مانیزان (ملایر)
بوم گردی مانیزان (ملایر)
بوم گردی مانیزان (ملایر)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مانیزان (ملایر)

همدان , ملایر , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

500 متر، 7 خواب، تا 50 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 245,500
آخر هفته: 245,000
تعطیلات: 245,000
نوروز: 280,000 تومان
بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)
بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)
بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)
بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)

همدان , کبودرآهنگ , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

500 متر، 15 خواب، تا 80 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 280,000
نوروز: 330,000 تومان
بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)
بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)
بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)
بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)

همدان , اسدآباد , ملحمدره

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

450 متر، 6 خواب، تا 70 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 195,000
آخر هفته: 190,000
تعطیلات: 190,000
نوروز: 220,000 تومان
اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق 4 (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق 4 (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق 4 (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق 4 (اسدآباد، همدان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق 4 (اسدآباد، همدان)

همدان , اسدآباد , ترخین آباد

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

10 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 615,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 720,000
نوروز: 720,000 تومان
اقامتگاه بومگردی، ترلان اتاق ۵ (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی، ترلان اتاق ۵ (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی، ترلان اتاق ۵ (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی، ترلان اتاق ۵ (اسدآباد، همدان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بومگردی، ترلان اتاق ۵ (اسدآباد، همدان)

همدان , اسدآباد , ترخین آباد

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

15 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,000,000
آخر هفته: 1,160,000
تعطیلات: 1,160,000
نوروز: 1,160,000 تومان
اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق۳ (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق۳ (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق۳ (اسدآباد، همدان)
اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق۳ (اسدآباد، همدان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بومگردی ترلان، اتاق۳ (اسدآباد، همدان)

همدان , اسدآباد , ترخین آباد

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

15 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 770,000 تومان
بومگردی ترلان، اتاق شماره 1 (همدان، اسدآباد)
بومگردی ترلان، اتاق شماره 1 (همدان، اسدآباد)
بومگردی ترلان، اتاق شماره 1 (همدان، اسدآباد)
بومگردی ترلان، اتاق شماره 1 (همدان، اسدآباد)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی ترلان، اتاق شماره 1 (همدان، اسدآباد)

همدان , اسدآباد , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

25 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,330,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,540,000
نوروز: 1,540,000 تومان
بوم گردی حاجی اسماعیل، اتاق های 5 و 7 (همدان)
بوم گردی حاجی اسماعیل، اتاق های 5 و 7 (همدان)
بوم گردی حاجی اسماعیل، اتاق های 5 و 7 (همدان)
بوم گردی حاجی اسماعیل، اتاق های 5 و 7 (همدان)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی حاجی اسماعیل، اتاق های 5 و 7 (همدان)

همدان , همدان , جانبازان

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی

20 متر، 0 خواب، تا 2 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 1,650,000 تومان
بومگردی ترلان، اتاق شماره ۲ (همدان، اسدآباد)
بومگردی ترلان، اتاق شماره ۲ (همدان، اسدآباد)
بومگردی ترلان، اتاق شماره ۲ (همدان، اسدآباد)
بومگردی ترلان، اتاق شماره ۲ (همدان، اسدآباد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی ترلان، اتاق شماره ۲ (همدان، اسدآباد)

همدان , اسدآباد , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

15 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 670,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 770,000 تومان