نام میزبان: علی
تاریخ شروع فعالیت: 1400/02/19
تعداد اقامتگاه: 0
تعداد رزرو موفق: 3
میانگین امتیاز از 5: 0
درصد قبول رزرو: 69.2%

همه اقامتگاه های این میزبان